شهید تقی پور پیش دبستانی مدرسه هوش و هیجان

کلاس پیش دبستانی شهید تقی پور

آموزگار: سرکار خانم مصطفوی
سال تحصیلی 1401-1402

لیست دانش آموزان: