شهید سنجرانی کلاس اول مدرسه هوش و هیجان

کلاس اول شهید سنجرانی

آموزگار: سرکارخانم آهنچیان 
سال تحصیلی: 1401-1402

لیست دانش آموزان: