شهید قاسمی دانا کلاس اول مدرسه هوش و هیجان

کلاس اول شهید قاسمی دانا

آموزگار: سرکار خانم پنجه باشی 
سال تحصیلی: 1401-1402

لیست دانش آموزان: